Statut

S T A T U T
„Grupy Opty” – Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza

R o z d z i a ł    I
Postanowienia ogólne.
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Grupa Opty” – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza – zwane w dalszych postanowieniach statutu „Grupą.

§ 2.

Grupa jest stowarzyszeniem zarejestrowanym działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 3.

Terenem działalności Grupy jest obszar Polski Ludowej, a siedzibą władz – miasto Świebodzin.

§ 4.

Grupa może być członkiem innych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5.

Grupa używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

Grupa opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

R o z d z i a ł    II.
Cel i środki działania.
§ 7.

Celem działania Grupy jest:

 1. integracja byłych pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjnego w Świebodzinie, zwanego dalej Ośrodkiem i jego pracowników w oparciu o zasady przyjaźni i wzajemnej pomocy,
 2. kształtowanie opinii społecznej odnośnie miejsca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 3. popularyzowanie osiągnięć medycznych i wychowawczych Ośrodka,
 4. propagowanie turystyki krajoznawczej wśród osób niepełnosprawnych,
 5. popularyzowanie wiedzy o historii i teraźniejszości Ziemi Świebodzińskiej.

 

§ 8.

Grupa realizuje swoje cele poprzez:

 1. działanie popularyzatorskie w szerokich kręgach społecznych idei pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym,
 2. współdziałanie z instytucjami i organizacjami o zbieżnych z Grupą celach działania,
 3. zorganizowanie ośrodka informacji i udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw członków Grupy,
 4. organizowanie życia towarzyskiego członków w formie spotkań towarzyskich, wycieczek krajoznawczych, turystycznych, imprez społeczno – kulturalnych i rozrywkowych,
 5. rozwijanie różnorodnych form współpracy koleżeńskiej.

 

R o z d z i a ł    III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. honorowych,
 4. wspierających.
§ 10.

1. Członkami zwyczajnymi Grupy mogą być osoby pełnoletnie, które przez oświadczenie zadeklarowały przystąpienie do Grupy w celu realizacji jej zadań statutowych i jednocześnie spełniają jeden z warunków:

 1. były pacjentami Ośrodka,
 2. pracują lub pracowały w tymże Ośrodku,
 3. są osobami bliskimi osób wymienionych w ust. 1.
§ 11.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji złożonej do Rady Grupy, która w tej sprawie podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów.

§ 12.

Przyjęcie w poczet członków uczestników następuje na podstawie deklaracji.

§ 13.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów statutowych Grupy.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Rady Grupy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Grupy.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która pragnie wspierać działalność Grupy.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Rady Grypy.

§ 15.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Grupy,
 2. korzystania z pomocy Grupy,
 3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Grupy,
 4. zabierania głosów i przedkładania postulatów w sprawach dotyczących działalności Grupy.

2. Członkowie uczestnicy, honorowi, wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego wyboru do władz Grupy.

§ 16.

1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy mają obowiązek:

 1. brania czynnego udziału w życiu i działalności Grupy,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Grupy i regulaminów wewnętrznych Grupy,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składki członkowskiej.

§ 17.

1. Członkostwo wygasa poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie z Grupy zgłoszone na piśmie,
 2. skreślenie z listy członków z powodu nie opłacania składki członkowskiej przez okres 2 lat,
 3. wykluczenie na podstawie uchwały Rady Grupy.

2. Wykluczenie może nastąpić w przypadku istotnego naruszenia przez członka norm prawnych lub etycznych, jak też z powodu wyraźnego działania na niekorzyść Grupy.
3. Od uchwały Rady Grupy o wykluczeniu, członek Grupy ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Grupy w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu.

R o z d z i a ł    IV.
Władze Grupy.

 

§ 18.

1. Władzami Grupy są:

 1. Walne Zgromadzenie Grupy,
 2. Rada Grupy,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Grupy trwa 3 lata.

A. Walne Zgromadzenie Grupy
§ 19.

1. Walne Zgromadzenie Grupy jest najwyższą władzą Grupy.
2. Walne Zgromadzenie Grupy może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Grupy należy:

 1. uchwalanie programu działania Grupy,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Grupy i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Radzie Grupy,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Grupy, Komisję Rewizyjną i członków Grupy,
 5. wybór Rady Grupy i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Grupy,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 8. nadawanie godności członka honorowego Grupy na wniosek Rady Grupy,
 9. uchwalanie zmian statutu Grupy,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Grupy,
 11. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Grupy.
§ 21.

1. Walne Zgromadzenie Grupy zwoływane jest raz na 3 lata.
2. O terminie i porządku obrad Walne Zgromadzenia Grupy /projekt porządku obrad winien być pisemny/ Rada Grupy zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy jest zwoływane:

 1. na podstawie uchwały Rady Grupy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1 ogólnej liczby członków Grupy.

2. Rada Grupy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 23.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Grupy podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych, jeżeli statut w dalszych postanowieniach nie stanowi inaczej.

B . Rada Grupy
§ 24.

Rada Grupy składa się z 5 – 7 członków.

§25.

Do zakresu działania Rady Grupy należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Grupy,
 2. ustalenie planów działalności i budżetu Grupy oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania ,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Grupy,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Grupy,
 5. reprezentowanie Grupy na zewnątrz,
 6. przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i członków wspierających,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach Grupy nie należy do właściwości innych władz.
§ 26.

Spory w obrębie Grupy rozstrzyga Rada Grupy.

§ 27.

1. W przypadku naruszenia przez członka Grupy postanowień niniejszego statutu, regulaminów lub uchwał władz Grupy – Rada Grupy ma prawo zależnie od okoliczności:

 1. zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie,
 2. odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
 3. zawieszenia w prawach członka Grupy na okres do 1 roku,
 4. wykluczenia z Grupy.

3. Uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się zainteresowanym.

§ 28.

1. Posiedzenia Rady Grupy odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Uchwały Rady Grupy podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

§ 29.

Rada Grupy wybierze spośród swych członków: prezesa, sekretarza i skarbnika.

B. Komisja Rewizyjna.

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Grupy.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 członków.

§ 31.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Grupy,
 2. kontrola opłacania składek członkowskich,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Grupy,
 4. przedstawienie Radzie Grupy wniosków w sprawie działalności Grupy.
§ 32.

1. Komisja Rewizyjna ma prawo zawiesić uchwałę Rady Grupy, jeżeli jest sprzeczna z prawem lub statutem Grupy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjna poważnych uchybień w działalności Rady Grupy może ona zażądać zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Grupy.

§ 33.

1. Kontrola całokształtu działalności Grupy odbywa się co najmniej raz do roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

R o z d z i a ł    V.
Majątek Grupy.

 

§ 34.

Majątek Grupy stanowią:

 1. wpływy ze składek członkowskich i innych świadczeń,
 2. wpływy z działalności statutowej,
 3. dotacje,
 4. zapisy i darowizny.
§ 35.

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia w sprawach majątkowych Grupy wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Rady Grupy lub innych osób upoważnionych przez Rade Grupy.

R o z d z i a ł    VI.
Zmiana statutu i rozwiązanie się Grupy.

 

§ 36.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Grupy podejmuje Walne Zgromadzenie Grupy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Grupy Walne Zgromadzenie określi cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Grupy i powoła komisję likwidacyjną.

Na mocy decyzji Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 1988r. znak: 6017/12/88 wydanej na podstawie art. 21 Prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 roku / Dz. U. z. 1932, Nr 94, poz. 808 / z późniejszymi zmianami / wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze pod numerem 38 stowarzyszenie pod nazwą „Grupa Opty” – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.